Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały 2015

PDFUchwała nr XVII/115/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVII/114/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVII/112/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2016

PDFUchwała nr XVII/110/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVII/109/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningokokowym serogrupy C

PDFUchwała nr XVII/108/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

PDFUchwała nr XVII/107/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Toszek na lata 2016-2030

PDFUchwała nr XVII/106/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2016-2018

PDFUchwała nr XVII/105/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na lata 2016 - 2018

PDFUchwała nr XVII/104/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2016 - 2018

PDFUchwała nr XVII/103/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2016

PDFUchwała nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2016-2025

PDFUchwała nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała nr XVII/100/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała nr XVI/99/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2016

PDFUchwała nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Toszek oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków na rok 2016

PDFUchwała nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek”

PDFUchwała nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Toszek

PDFUchwała nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PDFUchwała nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Pawłowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku

PDFUchwała nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Pawłowice

PDFUchwała nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2015-2025

PDFUchwała nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała nr XV/84/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

PDFUchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 września 2015 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpoznania skargi (dane skarżącego zanonimizowano zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) na działalność sołtysa wsi Pawłowice

PDFUchwała nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015.

PDFUchwała nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015.

PDFUchwała nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

PDFUchwała nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

PDFUchwała nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2015 – 2025

PDFUchwała nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała Nr XII/75/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka

PDFUchwała Nr XII/74/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Toszku oraz upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Toszku do wystawiania polecenia służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku

PDFUchwała Nr XII/73/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1656/228, położonej w Toszku przy ulicy Gliwickiej

PDFUchwała Nr XII/72/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała Nr XII/71/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

PDFUchwała Nr XI/70/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

PDFUchwała Nr XI/69/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

PDFUchwała Nr X/68/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała Nr X/67/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

PDFUchwała Nr X/66/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała Nr X/65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum

PDFUchwała Nr X/64/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie powołania Pani Marty Anny Kapiciak-Milewskiej w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFUchwała Nr X/63/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie powołania Pani Ireny Klausy w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFUchwała Nr X/62/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie powołania Pani Magdaleny Katarzyny Krzepisz w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFUchwała Nr X/61/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie powołania Pana Mirosława Kowsza w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFUchwała Nr X/60/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie powołania Pani Alicji Kałmuk w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFUchwała Nr X/59/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie powołania Pana Janusza Konopki w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFUchwała Nr X/58/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie powołania Pana Aleksandra Czapli w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFUchwała Nr X/57/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

PDFUchwała Nr X/56/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2014

PDFUchwała Nr X/55/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za 2014 rok

PDFUchwała Nr IX/54/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

PDFUchwała Nr IX/53/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2014 samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

PDFUchwała Nr IX/52/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2015-2025

PDFUchwała Nr IX/51/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała Nr IX/50/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała Nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/417/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw

PDFUchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIX/418/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

PDFUchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/452/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 luty 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

PDFUchwała nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka

PDFUchwała nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek Pani Sybille Krägel.

PDFUchwała nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna

PDFUchwała nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

PDFUchwała nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania oraz składu osobowego

PDFUchwała nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu"

PDFUchwała nr VIII/39/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2015-2025

PDFUchwała nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała nr VIII/37/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2014 dla Gminy Toszek

PDFUchwała nr VIII/35/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PDFUchwała nr VIII/34/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek w roku 2014

PDFUchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek.

PDFUchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningokokowym serogrupy C 

PDFUchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

PDFUchwała nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w toszku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

PDFUchwała nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2015. 

PDFUchwała nr VII/28/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Nr NPII.4131.1.86.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 5 marca 2015 r. 

PDFUchwała nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Nr NPII.4131.1.83.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 5 marca 2015 r. 

PDFUchwała nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015 

PDFUchwała nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2015-2025 

PDFUchwała nr VII/24/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2014 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 wraz ze wskazaniem potrzeb 

PDFUchwała nr VII/23/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w 2014 roku części Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2014 w obszarze przeciwdziałania narkomanii

PDFUchwała nr VI/22/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie przystąpienia Gminy Toszek do Lokalnej Grupy Działania "Śląski Spichlerz" 

PDFUchwała nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek 

PDFUchwała nr VI/20/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2015 roku." 

PDFUchwała nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Miasta i Gminy Toszek na rok 2015 

PDFUchwała nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Toszek służebnością przesyłu - uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 5 marca 2015 r. w części określonej w: § 4 ust. 3 zdanie 2, § 4 ust. 4 i ust. 5 oraz § 5.

PDFUchwała nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego służebnością w odniesieniu do nieruchomości położonej w Toszku, stanowiącej działkę nr 209/33 

PDFUchwała nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Toszek do Lokalnej Grupy Działania "Śląski Spichlerz"

PDFUchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej na terenie miasta Toszek przy ulicy Tarnogórskiej

PDFUchwała nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2015-2025

PDFUchwała nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2015
 

Wersja XML