Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendium szkolne

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2021/2022

 

Burmistrz Toszka ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 września do 15 września 2021 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Toszku ul. Bolesława Chrobrego 2.

Wnioski można pobrać:

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej: socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny). Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto na osobę (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)). 

Stypendium nie przysługuje:

Stypendium szkolne jest przyznawane na  wniosek:

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku?

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:

W przypadku zawieszenia w/w działalności dokument potwierdzający ten fakt.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Toszku Nr XII/126/07 z dnia 13 listopada 2007r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 214 poz. 4660 z późn. zm.) Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

DOCWniosek o stypendium szkolne

DOCWniosek o zasiłek szkolny 

Wersja XML