Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XLIX/2018 z XLIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 22 sierpnia 2018 r.

PDFProtokół nr XLIX z XLIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku- 26.08. 2018 r.

PDFLista obecności radnych

PDFLista obecności sołtysów

PDFPorządek obrad

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 21.06.2018 r. do 21.08.2018 r.)

PDFUchwała nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku.

PDFUchwała nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

PDFUchwała nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi szkoły i przedszkola, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

PDFUchwała nr XLIX/412/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/413/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane.

PDFUchwała nr XLIX/414/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek” oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek” oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu.

PDFUchwała nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 80/6 i 81/6 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 82/6 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/417/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 310/100 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/418/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 150 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/419/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 447/165 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/420/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 479/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/421/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 448/164 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/422/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 490/191 i 493/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/423/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 650/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/424/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 652/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/425/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 661/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała nr XLIX/426/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 664/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/427/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 670/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/428/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 671/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/429/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 274/61 obręb Boguszyce, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/430/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1093/128 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/431/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 112 obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/432/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XLIX/433/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia wsparcia Spółdzielni Socjalnej Wsparcie na Starcie poprzez zrefundowanie kosztów lustracji

PDFUchwała nr XLIX/434/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018.

PDFUchwała nr XLIX/435/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała nr XLIX/436/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wersja XML