Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2018

PDFUchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku o postawienie w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

PDFUchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Toszek dotyczącej wykonania oświetlenia ulicznego

PDFUchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

PDFUchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFUchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFUchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w okresie realizacji obejmującym lata 2019-2022

PDFUchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na Starcie”

PDFUchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. sprawie wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFUchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego

PDFUchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFUchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PDFUchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka

PDFUchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych

PDFUchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku

PDFUchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku

Wersja XML