Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały 2012

PDFUchwała Nr XXVII.300.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVII.299.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVII.298.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVII.297.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanego projektu pn. "Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia"

PDFUchwała Nr XXVII.296.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia i trybu ich pobierania

PDFUchwała Nr XXVII.295.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w rodzinie w Gminie Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXVII.294.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXVII.293.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVII.292.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla stacji transformatorowej słupowej P81, słupa Sn, linii napowietrznej i linii kablowej na nieruchomości o nr działki 86/1 km. 3 obręb Płużniczka stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVII.291.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku i nadania jej statutu

PDFUchwała Nr XXVII.290.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2012

PDFUchwała Nr XXVII.289.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015

PDFUchwała Nr XXVII.288.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2018

PDFUchwała Nr XXVII.287.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXVI.286.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2012 - 2018

PDFUchwała Nr XXVI.285.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.284.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.283.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.282.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.281.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.280.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.279.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.278.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. Nr XXIV/244/2012 oraz Nr XXIV/245/2012

PDFUchwała Nr XXVI.277.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

PDFUchwała Nr XXVI.276.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

PDFUchwała Nr XXVI.275.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXVI.274.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

PDFUchwała Nr XXVI.273.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PDFUchwała Nr XXVI.272.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

PDFUchwała Nr XXVI.271.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2013

PDFUchwała Nr XXVI.270.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXVI.269.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty targowej pobieranej na terenie gminy i miasta Toszek w roku 2013

PDFUchwała Nr XXVI.268.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXVI.267.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013

PDFUchwała Nr 295/XXX/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 grudnia 2012 dotycząca : uchwały Nr XXVI.267.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013

PDFUchwała Nr XXVI.266.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf cen i stawek opłaty za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Toszek oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków

PDFUchwała Nr XXV.265.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2012-2018

PDFUchwała Nr XXV.264.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXV.263.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXV.262.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.261.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXV.260.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXV.259.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXV.258.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXV.257.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka

PDFUchwała Nr XXV.256.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze

PDFUchwała Nr XXV.255.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała Nr XXV.254.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017"

PDFUchwała Nr XXVI.253.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2012-2018

PDFUchwała Nr XXVI.252.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.251.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.250.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.249.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.248.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.247.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXVI.246.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zamiaru przystąpienia Gminy Toszek do Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z siedzibą w Tarnowskich Górach

PDFUchwała Nr XXVI.245.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: określenia obwodu publicznego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku

PDFUchwała Nr XXVI.244.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku

PDFUchwała Nr XXVI.243.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie:zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała Nr XIII.242.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XIII.241.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XIII.240.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XIII.239.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XIII.238.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XIII.237.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zamiaru przystąpienia Gminy Toszek do związku międzygminnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XIII.236.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka

PDFUchwała Nr XXII/235/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXII/234/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXII/233/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXI/232/2012 Rady Miejskiej W Toszku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXI/231/2012 Rady Miejskiej W Toszku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXI/230/2012 Rady Miejskiej W Toszku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXI/229/2012 Rady Miejskiej W Toszku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXI/228/2012 Rady Miejskiej W Toszku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XXI/227/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Toszek

PDFUchwała Nr XXI/226/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016-2019"

PDFUchwała Nr XXI/225/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

PDFUchwała Nr XXI/224/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2011

PDFUchwała Nr XXI/223/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

PDFUchwała Nr XX/222/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XX/221/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XX/220/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XX/219/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XX/218/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XX/217/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XX/216/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XX/215/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XX/214/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XX/213/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XX/212/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: przekazania sołectwu w zarząd i do korzystania mienia komunalnego

PDFUchwała Nr XX/210/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania sołectwu w zarząd i do korzystania mienia komunalnego

PDFUchwała Nr XX/209/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka

PDFUchwała Nr XX/208/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2012 roku"

PDFUchwała Nr XX/207/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2012

PDFUchwała Nr XX/206/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec planów Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w sprawie likwidacji Posterunków Policji w gminach Powiatu Gliwickiego

PDFUchwała Nr XX/205/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XIX/204/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012.

PDFUchwała Nr XIX/203/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012.

PDFUchwała Nr XIX/202/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012.

PDFUchwała Nr XIX/201/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: udziału Gminy Toszek w konkursach na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PDFUchwała Nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032"

PDFUchwała Nr XIX/199/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2012.

PDFUchwała Nr XVIII/197/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012.

PDFUchwała Nr XVIII/196/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012.

PDFUchwała Nr XVIII/195/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012.

PDFUchwała Nr XVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012.

PDFUchwała Nr XVIII/193/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012.

PDFUchwała Nr XVIII/192/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2012 roku”.

PDFUchwała Nr XVIII/191/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań.

PDFUchwała Nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

PDFUchwała Nr XVIII/189/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek.

PDFUchwała Nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Toszek na lata 2012-2016

PDFUchwała Nr XVIII/187/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2013 rok funduszu sołeckiego

PDFUchwała Nr XVII/186/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy

PDFUchwała Nr XVII/185/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka

PDFUchwała Nr XVII/184/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/221/2000 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2000 roku

PDFUchwała Nr XVII/183/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

PDFUchwała Nr XVII/182/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

PDFUchwała Nr XVII/181/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

PDFUchwała Nr XVII/180/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFUchwała Nr XVI 179/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XVI/178/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kotulin

PDFUchwała Nr XVI/177/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2012-2018

PDFUchwała Nr XVI/176/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: zmian budżetu gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XVI/175/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2012

PDFUchwała Nr XVI/174/2012 Rady Miejskiej w Toszku zmieniająca uchwałę z sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFUchwała Nr XVI/173/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane

Wersja XML