Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały 2013

PDFUchwała Nr XL/443/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XL/442/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XL/441/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XL/439/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XL/438/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Płużniczka, Kotliszowice, Ciochowice, Pawłowice, Wilkowiczki, Sarnów, Kotulin, Paczyna, Pniów, Pisarzowice, Boguszyce, Proboszczowice oraz Osiedle Oracze na lata 2009-2015

PDFUchwała Nr XL/437/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/335/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu"

PDFUchwała Nr XL/436/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017".

PDFUchwała Nr XL/435/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Świętego Józefa w miejscowości Paczyna

PDFUchwała Nr XL/434/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2014

PDFUchwała Nr XL/433/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIX/421/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r w sprawie przystąpienia Gminy Toszek do Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach oraz przyjęcia jego Statutu

PDFUchwała Nr XL/432/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningokokowym

PDFUchwała Nr XL/431/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźnikow oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

PDFUchwała Nr XL/430/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2014 – 2025.

PDFUchwała Nr XL/429/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2014

PDFUchwała Nr XXXIX/428/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXIX/427/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXIX/426/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXIX/425/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXIX/424/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXIX/423/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXIX/422/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PDFUchwała Nr XXXIX/421/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Toszek do Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach oraz przyjęcia jego Statutu

PDFUchwała Nr XXXIX/420/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

PDFUchwała Nr XXXIX/419/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejsko-Wiejskiej Toszek na lata 2014 - 2017

PDFUchwała Nr XXXIX/418/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

PDFUchwała Nr XXXIX/417/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

PDFUchwała Nr XXXIX/416/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2014

PDFUchwała Nr XXXIX/415/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2014.

PDFUchwała Nr XXXIX/414/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2014

PDFUchwała Nr XXXIX/413/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2014

PDFUchwała Nr XXXIX/412/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Toszek oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków

PDFUchwała Nr XXXVIII/411/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2025

PDFUchwała Nr XXXVIII/410/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Toszek w 2013 roku

PDFUchwała Nr XXXVIII/409/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVIII/408/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVIII/407/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVIII/406/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVIII/405/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVIII/404/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVIII/403/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVIII/402/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: ustalenia obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek

PDFUchwała Nr XXXVIII/401/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. Nr XXXV/379/2013 zmieniającej uchwałę Nr VII/44/99 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Toszku

PDFUchwała Nr XXXVII/400/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017"

PDFUchwała Nr XXXVII/399/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: odwołania Pani Krystyny Roszak ze stanowiska Skarbnika Gminy

PDFUchwała Nr XXXVI/398/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2025

PDFUchwała Nr XXXVI/397/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVI/396/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVI/395/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVI/394/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVI/393/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVI/392/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVI/391/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVI/390/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVI/389/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXVI/388/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr. XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFUchwała Nr XXXVI/387/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

PDFUchwała Nr XXXV/386/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2025

PDFUchwała Nr XXXV/385/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXV/384/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXV/383/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXV/382/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXV/381/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXV/380/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

PDFUchwała Nr XXXV/379/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmieniany uchwały Nr VII/44/99 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Toszku

PDFUchwała Nr XXXV/378/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: określenia obwodu publicznego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku

PDFUchwała Nr XXXV/377/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

PDFUchwała Nr XXXV/376/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIII/363/ 2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016.

PDFUchwała Nr XXXV/375/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania wspólnie z Gminą Pilchowice spółdzielni socjalnej

PDFUchwała Nr XXXV/374/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzialalność Burmistrza Toszka

PDFUchwała Nr XXXIV/373/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXIV/372/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/347/2013 z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017"

PDFUchwała Nr XXXIV/371/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXIII/364/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r.

PDFUchwała Nr XXXIV/370/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

PDFUchwała Nr XXXIII/369/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2025

PDFUchwała Nr XXXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXIII/367/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXIII/366/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXIII/365/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXIII/364/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/347/2013 z dnia 29 maja 2013r, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenia Gminy Toszek na lata 2013-2017"

PDFUchwała Nr XXXIII/363/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016

PDFUchwała Nr XXXIII/362/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach

PDFUchwała Nr XXXIII/361/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany w uchwały Nr. XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFUchwała Nr XXXIII/360/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/275/2012r Rady Miejskiej w Toszku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXXIII/359/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

PDFUchwała Nr XXXIII/358/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości

PDFUchwała Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

PDFUchwała Nr XXXIII/356/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXIII/355/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/294/2012Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXXIII/354/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXIII/353/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia na terenie Gminy Toszek liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

PDFUchwała Nr XXXIII/352/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dotyczącego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

PDFUchwała Nr XXXIII/351/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2012

PDFUchwała Nr XXXIII/350/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

PDFUchwała Nr XXXII/349/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/288/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2018

PDFUchwała Nr XXXII/348/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXI/336/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/288/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2018

PDFUchwała Nr XXXII/347/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017"

PDFUchwała Nr XXXII/346/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017"

PDFUchwała Nr XXXII/345/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXII/344/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXII/343/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXII/342/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/324/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Toszek na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/341/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020"

PDFUchwała Nr XXXII/340/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2013 roku"

PDFUchwała Nr XXXII/339/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wprowadzenia zakazu spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/338/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningokokowym

PDFUchwała Nr XXXII/337/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka

PDFUchwała Nr XXXI.336.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/288/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2018.

PDFUchwała Nr XXXI.335.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu"

PDFUchwała Nr XXXI.334.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenia Gminy Toszek na lata 2013-2017"

PDFUchwała Nr XXXI.333.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXI.332.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXXI.331.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku z planem potrzeb za rok 2012.

PDFUchwała Nr XXXI.330.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXI.329.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia raportu z wykonania w 2012 roku części Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek w obszarze przeciwdziałania narkomanii

PDFUchwała Nr XXXI.328.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.

PDFUchwała Nr XXXI.327.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017”

PDFUchwała Nr XXXI.326.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Gliwickiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXI.325.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXX/317/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu".

PDFUchwała Nr XXXI.324.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Toszek na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXI.323.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia intencji przystąpienia Gminy Toszek do porozumienia w sprawie przygotowania programu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w okresie 2014-2020 w ramach Subregionu Centralnego

PDFUchwała Nr XXXI.322.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia intencji przystąpienia Gminy Toszek do porozumienia o współpracy w sprawie przygotowania Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

PDFUchwała Nr XXX.321.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXX.320.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXX.319.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji w roku 2012 programu współpracy Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PDFUchwała Nr XXX.318.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Toszek na dofinansowanie kosztów demontażu , zbierania , transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierajacych azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXX.317.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn." Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu"

PDFUchwała Nr XXX.316.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 r. funduszu sołeckiego

PDFUchwała Nr XXX.315.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: przekazania sołectwu w zarząd i do korzystania mienia komunalnego

PDFUchwała Nr XXX.314.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: przekazania sołectwu w zarząd i do korzystania mienia komunalnego

PDFUchwała Nr XXIX.313.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2018

PDFUchwała Nr XXIX.312.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXIX.311.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXIX.310.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXIX.309.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2013 roku"

PDFUchwała Nr XXIX.308.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego, efektem którego będzie opracowanie pn. "Strategia wzmacniania potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego"

PDFUchwała Nr XXIX.307.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki odpłatności za godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

PDFUchwała Nr XXVIII.306.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2018

PDFUchwała Nr XXVIII.305.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2018

PDFUchwała Nr XXVIII.304.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

PDFUchwała Nr XXVIII.303.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna

PDFUchwała Nr XXVIII.302.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVIII.301.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: podziału Gminy Toszek na stałe obwody głosowania

 

 


 

Wersja XML