Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy

PDFZarządzenie nr 0050.38.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.37.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021

PDFZarządzenie nr 0050.36.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFZarządzenie nr 0050.35.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.34.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021

PDFZarządzenie nr 0050.33.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFZarządzenie nr 0050.32.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie nr 0050.31.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.30.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021

PDFZarządzenie nr 0050.29.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFZarządzenie nr 0050.28.2021 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie nr 0050.27.2021 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Toszku w rejonie ulicy Mickiewicza i ulicy Skłodowskiej, oznaczonych ewidencyjnie numerami1698/237, 1699/237, 1700/237, 1701/237, 1702/237, 1703/237, 1704/237 przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

PDFZarządzenie nr 0050.26.2021 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1694/181 o pow. 0,1692 ha, arkusz mapy 1, obręb Toszek, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta o numerze GL1G/00036401/9

PDFZarządzenie nr 0050.25.2021 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie nr 0050.24.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.23.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021

PDFZarządzenie nr 0050.22.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFZarządzenie nr 0050.21.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania koordynatora zadań gminy dotyczących szczepień przeciwko COVID-19

PDFZarządzenie nr 0050.20.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, będącej własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.19.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.18.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

PDFZarządzenie nr 0050.17.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021

PDFZarządzenie nr 0050.16.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

PDFZarządzenie nr 0050.15.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 361/9 o pow. 0,1128 ha, arkusz mapy 3, obręb Toszek, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta o numerze GL1G/00132663/6

PDFZarządzenie nr 0050.14.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 0050.13.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.12.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do oddziałów przedszkolnych: w Szkole Podstawowej w Kotulinie, w Szkole Podstawowej w Paczynie, w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.11.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Sieci Radiowych Zarządzania Kryzysowego w Gminie Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.10.2021 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 roku"

PDFZarządzenie nr 0050.9.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021

PDFZarządzenie nr 0050.8.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie nr 0050.7.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie nr 0050.6.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie nr 0050.5.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 3.

PDFZarządzenie nr 0050.4.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

PDFZarządzenie nr 0050.3.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 11 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

PDFZarządzenie nr 0050.2.2021 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.1.2021 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2021

Wersja XML