Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2021

PDFUchwała nr XXVI/381/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVI/380/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXVI/379/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku

PDFUchwała Nr XXVI/378/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie

PDFUchwała Nr XXVI/377/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie

PDFUchwała Nr XXVI/376/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku"

PDFUchwała Nr XXVI/375/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2020 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2019-2021

PDFUchwała Nr XXVI/374/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2020 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 wraz ze wskazaniem potrzeb

PDFUchwała Nr XXVI/373/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVI/372/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek

PDFUchwała Nr XXVI/371/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 roku"

PDFUchwała Nr XXVI/370/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia oraz zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców działających na terenie Gminy Toszek za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

PDFUchwała Nr XXVI/369/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała Nr XXVI/368/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2021 r. na dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Toszek, tj. Szkoły Podstawowej w Kotulinie, Szkoły Podstawowej w Paczynie, Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, Publicznego Przedszkola w Toszku

PDFUchwała Nr XXVI/367/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFUchwała Nr XXVI/366/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka

PDFUchwała Nr XXVI/365/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

PDFUchwała Nr XXVI/364/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

PDFUchwała Nr XXVI/363/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

PDFUchwała Nr XXVI/362/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2020 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/361/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/360/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/359/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/358/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, o powierzchni 0,0136 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/357/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 173/14, o powierzchni 0,0135 ha, km.9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037089/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/356/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 493/91 o powierzchni 0,0029 ha i 494/91, o powierzchni 0,0007 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00137611/2 z przeznaczeniem pod pojemniki na odpady komunalne, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/355/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1629/105, będącej własnością Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/354/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/201/2000 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie: przekazania sołectwu w zarząd i do korzystania mienia komunalnego

PDFUchwała Nr XXV/353/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

PDFUchwała Nr XXV/352/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Toszku

PDFUchwała Nr XXV/351/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/350/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/349/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2021

Wersja XML