Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 24 listopada 2021 r.

PDFWyniki głosowania - w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025”;

PDFWyniki głosowania - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na 2022 rok ;

PDFWyniki głosowania - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2022-2024

PDFWyniki głosowania - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2022-2024

PDFwyniki głosowania - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na lata 2022-2026

PDFWyniki głosowania - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się działaniom dyskryminacyjnym i segregacji mieszkańców z powodu braku szczepień;

PDFWyniki głosowania - w sprawie zmiany uchwały nr XXX/422/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Toszek na rok szkolny 2021/2022;

PDFWyniki głosowania - w sprawie prowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane;

PDFWyniki głosowania - zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Toszek;

PDFwyniki głosowania - w sprawie wniosku formalnego dotyczącego odczytania treści projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Toszku (druk nr 465/2021) oraz projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka (druk nr 466/2021);

PDFwyniki głosowania - w sprawie mieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Toszku ;

PDFWyniki głosowania - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka;

PDFWyniki głosowania - w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFWyniki głosownia - w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFWyniki głosowania - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek
 

Wersja XML