Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 16 marca 2022 r.

PDFwyniki głosowania - dodania w pkt VI ppkt 1a) w sprawie rozpatrzenia części petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. dotyczącej uruchomienia w mieście Toszek stałego punktu ułatwiającego bezpośrednią sprzedaż i handel przez rolników (druk nr 512/2022)

PDFwyniki głosowania - dodanie w pkt VI ppkt 3a) w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz nowego najemcy na czas nieoznaczony (druk nr 513/2022)

PDFwyniki głosowania - dodanie w pkt VI ppkt 11a) w sprawie w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 514/2022)

PDFwyniki głosowania - dodanie w pkt VI ppkt 11b) w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Olewsk (druk nr 515/2022)

PDFwyniki głosowania - w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVIII/490/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania części petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. według właściwości

PDFwyniki głosowania - w sprawie rozpatrzenia części petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. dotyczącej uruchomienia w mieście Toszek stałego punktu ułatwiającego bezpośrednią sprzedaż i handel przez rolników

PDFwyniki głosowania - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Toszek uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

PDFwyniki głosowania - w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy na czas nieoznaczony

PDFwyniki głosowania - w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz nowego najemcy na czas nieoznaczony

PDFwyniki głosowania - w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2022 roku”

PDFwyniki głosowania - w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2022

PDFwyniki głosowania - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2022-2025

PDFwyniki głosowania - w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2021 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2019-2021 wraz ze wskazaniem potrzeb

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zmienionej uchwałą nr XXVII/388/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości tej opłaty

PDFwyniki głosowania - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określania warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

PDFwyniki głosowania - w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFwyniki głosowania - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Olewsk

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek
 

Wersja XML