Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2022 r.

PDFwyniki głosowania - w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

PDFwyniki głosowania - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021” za okres 2020-2021

PDFwyniki głosowania - w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek”

PDFwyniki głosowania - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy, części nieruchomości oznaczonej numerem działki 82 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zainwestowanych i rozwojowych w Toszku i Boguszycach oraz Kotulinie

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmieniającej uchwałę nr XXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałą nr XXXIX/503/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFwyniki głosowania - w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku za 2021 rok wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej

PDFwyniki głosowania - w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmiany uchwały nr XXX/422/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Toszek na rok szkolny 2021/2022

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek
 

Wersja XML