Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2022 r.

PDFwyniki głosowania - usunięcie w pkt VI ppkt 1 lit.b tiret pierwsze: wystąpienia mieszkańców

PDFwyniki głosownia - usunięcie w pkt VI ppkt 4) projektu uchwały uchylającej Uchwałę nr XLII/526/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (druk nr 539/2022)

PDFwyniki głosowania - usunięcie w pkt VI ppkt 5) projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Toszek (druk nr 540/2022)

PDFwyniki głosowania - usunięcie w pkt VI ppkt 7) projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w Toszku, Paczynie, Pniowie i Ciochowicach (druk nr 542/2022)

PDFwyniki głosowania - dodanie w pkt VI ppkt 3a) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 czerwca 2022 r. na działalność Burmistrza Toszka (druk nr 546/2022)

PDFwyniki głosowania - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania

PDFwyniki głosowania - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2021

PDFwyniki głosowania - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2021

PDFwyniki głosowania - w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 czerwca 2022 r. na działalność Burmistrza Toszka

PDFwyniki głosowania - w sprawie przejęcia przez Gminę Toszek zadania własnego Województwa Śląskiego pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich” w granicach administracyjnych Gminy Toszek )wyniki głosowania - w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek
 

Wersja XML