Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały 2016

PDFUchwała Nr XXIX/202/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych - uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w części określonej w: § 6 uchwały

PDFUchwała Nr XXIX/201/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2017

PDFUchwała Nr XXIX/199/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała Nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2017

PDFUchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2017-2021 - uchylona na podstawie rozstrzygnięcia  nadzorczego Wojewody Śląskiego  z dnia 1 lutego 2017 r. 

PDFUchwała Nr XXIX/196/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek - uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w części określonej w: § 1 pkt 1 uchwały

PDFUchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek w granicach administracyjnych miasta i gminy Toszek - uchylona  na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 5 stycznia 2017 r.  w części załącznika nr 2 (Tom 2 – kierunki) rozdziału 2 akapit 1

PDFUchwała Nr XXVIII/194/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała Nr XXVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

PDFUchwała Nr XXVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2017

PDFUchwała Nr XXVIII/191/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2017

PDFUchwała Nr XXVIII/190/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Toszek oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków na rok 2017

PDFUchwała Nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

PDFUchwała Nr XXVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejsko-Wiejskiej Toszek na lata 2014-2017" za okres 2014-2015

PDFUchwała Nr XXVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

PDFUchwała Nr XXVII/185/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała Nr XXVII/183/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego

PDFUchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr XLIV/479/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki odpłatności za godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

PDFUchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2016 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

PDFUchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy na czas nieoznaczony

PDFUchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVI/178/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na remont dróg powiatowych w miejscowości Ciochowice

PDFUchwała Nr XXVI/176/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na czas nieoznaczony

PDFUchwała Nr XXVI/175/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Toszek składników mienia komunalnego do korzystania 

PDFUchwała Nr XXV/174/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011 r. Nr XI/91/2011 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku - uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego  z dnia 23 września 2016 r. w części określonej w: § 3  pkt 2 i pkt 3 oraz § 4 ust. 3 załącznika do uchwały

PDFUchwała Nr XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zakresu zadań Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku - uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 września 2016 r. w części określonej w: § 2 pkt 2  i pkt 3

PDFUchwała Nr XXV/172/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/163/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 w sprawie zmian: uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 grudnia 2007 r., Nr XIII/137/07 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Toszek w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Obsługi Placówek Oświatowych” oraz uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011 r. Nr XI/91/2011 w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku

PDFUchwała Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka

PDFUchwała Nr XXV/170/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała Nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Toszek

PDFUchwała Nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 10 lat

PDFUchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Toszek pod firmą: "TLP - Toszek, Ludzie, Przyszłość"

PDFUchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Toszek

PDFUchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian: uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 grudnia 2007r., Nr XIII/137/07 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Toszek w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Obsługi Placówek Oświatowych” oraz uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011r. Nr XI/91/2011 w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku

PDFUchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016

PDFUchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

PDFUchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFUchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015

PDFUchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015

PDFUchwała nr XXII/156/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka

PDFUchwała nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Toszek

PDFUchwała nr XXII/154/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFUchwała nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

PDFUchwała nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek

PDFUchwała nr XXII/149/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017”

PDFUchwała nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017"

PDFUchwała nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

PDFUchwała nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.

PDFUchwała nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

PDFUchwała nr XXI/139/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii

PDFUchwała nr XXI/138/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PDFUchwała nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji w roku 2015 Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015

PDFUchwała nr XXI/136/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016

PDFUchwała nr XXI/135/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury ”Zamek w Toszku” - uchylona na podstawie rozstrzygnięcia Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. w części określonej w: § 1 pkt 1 oraz § 1 pkt 3

PDFUchwała nr XXI/134/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji przez Gminę Toszek w partnerstwie z MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek projektu „Gliwicki pakON II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

PDFUchwała nr XXI/133/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 dla Gminy Toszek

PDFUchwała nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała nr XX/131/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017"

PDFUchwała nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr XV/163/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku i nadania jej statutu

PDFUchwała nr XX/128/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFUchwała nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2015 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 wraz ze wskazaniem potrzeb

PDFUchwała nr XX/126/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w 2015 roku części Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2015 w obszarze przeciwdziałania narkomanii

PDFUchwała nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna

PDFUchwała nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek - uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r.

PDFUchwała nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2016 roku"

PDFUchwała nr XVIII/121/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała nr XVIII/120/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej, stanowiące działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 304/25 i 305/25 , położone w Toszku przy ulicy Konopnickiej

PDFUchwała nr XVIII/119/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Nr NPII.4131.1.606.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2016 r.

PDFUchwała nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Toszek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

PDFUchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Toszek, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

Wersja XML