Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2022

PDFUchwała Nr XLIV/539/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLIV/538/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFUchwała Nr XLIII/537/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLIII/536/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFUchwała Nr XLIII/535/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Toszek zadania własnego Województwa Śląskiego pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich” w granicach administracyjnych Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLIII/534/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 czerwca 2022 r. na działalność Burmistrza Toszka

PDFUchwała Nr XLIII/533/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2021

PDFUchwała Nr XLIII/532/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2021

PDFUchwała Nr XLIII/531/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania

PDFUchwała Nr XLII/530/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/529/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFUchwała Nr XLII/528/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 maja 2022 r. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFUchwała Nr XLII/527/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Toszek na lata 2022-2026

uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w całości

PDFUchwała Nr XLII/526/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

PDFUchwała Nr XLII/525/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, o powierzchni 0,0400ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 9, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/524/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 49/4 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/523/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLI/522/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLI/521/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFUchwała Nr XLI/520/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/422/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Toszek na rok szkolny 2021/2022

PDFUchwała Nr XLI/519/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLI/518/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku za 2021 rok wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej

PDFUchwała Nr XLI/517/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmieniającej uchwałę nr XXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałą nr XXXIX/503/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XLI/516/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zainwestowanych i rozwojowych w Toszku i Boguszycach oraz Kotulinie”

PDFUchwała Nr XLI/515/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy, części nieruchomości oznaczonej numerem działki 82 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLI/514/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek”

PDFUchwała Nr XLI/513/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021” za okres 2020-2021

PDFUchwała Nr XLI/512/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

PDFUchwała Nr XL/511/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFUchwała Nr XL/510/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Toszka do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

PDFUchwała Nr XXXIX/509/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXIX/508/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFUchwała Nr XXXIX/507/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Olewsk

PDFUchwała Nr XXXIX/506/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFUchwała Nr XXXIX/505/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określania warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

PDFUchwała Nr XXXIX/504/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zmienionej uchwałą nr XXVII/388/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości tej opłaty

PDFUchwała Nr XXXIX/503/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXXIX/502/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXIX/501/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2021 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2019-2021 wraz ze wskazaniem potrzeb

PDFUchwała Nr XXXIX/500/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2022-2025

PDFUchwała Nr XXXIX/499/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2022

PDFUchwała Nr XXXIX/498/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2022 roku”

PDFUchwała Nr XXXIX/497/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz nowego najemcy na czas nieoznaczony

PDFUchwała Nr XXXIX/496/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy na czas nieoznaczony

PDFUchwała Nr XXXIX/495/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Toszek uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

PDFUchwała Nr XXXIX/494/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia części petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. dotyczącej uruchomienia w mieście Toszek stałego punktu ułatwiającego bezpośrednią sprzedaż i handel przez rolników

PDFUchwała Nr XXXIX/493/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVIII/490/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania części petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. według właściwości

PDFUchwała Nr XXXVIII/492/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFUchwała Nr XXXVIII/491/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/412/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PDFUchwała Nr XXXVIII/490/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przekazania części petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. według właściwości

PDFUchwała Nr XXXVII/489/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXVII/488/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFUchwała Nr XXXVII/487/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2021-2024”

PDFUchwała Nr XXXVII/486/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 230/57, o powierzchni 0,0801 ha, km.2, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00107999/6 stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXVII/485/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 221/108, o powierzchni 0,0638 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00117292/3 stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXVII/484/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działki 17 obręb Pisarzowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXVII/483/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 150, 151, 152 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXVII/482/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 410/130 obręb Kotulin, o powierzchni 0,0704 ha, km.21, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00137534/8 stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXVII/481/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0720 ha, km.10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 4, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXVII/480/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 281/45, o powierzchni 0,0130 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033861/0 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 13, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXVII/479/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0400 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 22, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXVII/478/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oznaczonej numerem działki 287/95 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXVII/477/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 211 obręb Toszek, o powierzchni 0,0172 ha, km.8, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00080270/4 stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXVII/476/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

PDFUchwała Nr XXXVII/475/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXVII/474/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

uchylona na podstawie Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w części określonej w:
1. § 5 zd, 1 w zakresie sformułowania: "w szczególności", pkt 1 w zakresie sformułowania: "lub w jego najbliższym sąsiedztwie" oraz § 7 pkt 2 w zakresie sformułowania:: "i najbliższego jego otoczenia " załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290), dalej, jako "ustawa" w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako "Konstytucja RP",
2. § 5 pkt 2 w zakresie sformułowania: "prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych i losowych oraz " i " publicznych losowań lub" załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 89 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 2024 ze zm.) w związku z art. 128 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm.), dalej jako "Kodeks wykroczeń",
3. § 5 pkt 3 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7, art. 31 ust. 1, art. 51 ust.1 Konstytucji RP,
4. § 5 pkt 4 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.),
5. § 5 pkt 5 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku  z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 62 ust. 1 - ust. 3, art. 62b ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst. jedn, Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.),
6. § 5 pkt 6 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 145 Kodeksu wykroczeń,
7. § 5 pkt 7 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 124 §1 Kodeksu wykroczeń i art. 288 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.), dalej jako "Kodeks karny".

PDFUchwała Nr XXXVII/473/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku

uchylona na podstawie Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w części określonej w:
1. § 1, § 37 i § 39 w zakresie sformułowania : "odwołanego lub" załącznika Nr 1 do uchwały, jako sprzecznej z art. 5c ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), dalej jako "ustawa" , w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako "Konstytucja RP",  
 2. § 7  ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały, jako sprzecznej z art. 5c ust. 5 ustawy w związku z ust. 4 w związku z art. 7 Konstytucji RP,
3. § 40 ust. 2 załącznika Nr 1 do uchwały, jako sprzecznej z art. 33 ust. 2 ustawy.

PDFUchwała Nr XXXVII/472/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 12 stycznia 2022 r. według właściwości

PDFUchwała Nr XXXVII/471/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2021 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2022

PDFUchwała Nr XXXVII/470/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2022

 

Wersja XML